به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمود ایرانمنش با اشاره به اینکه  سـازمان اتوبوسرانـی، بیشتریـن ارباب رجـوع را در شـهر دارد،گفت:روزانـه بیـن 150 تـا 200 هزار نفـر با عوامل ایـن سـازمان در ارتبـاط هسـتند و خدمـات دریافـت می کنند کـه ایـن تعـداد زیـاد ارباب رجـوع، کار را سـخت تر می کنـد؛ زیـرا جلـب رضایـت این تعـداد، دشـوار اسـت.

وی ادامه داد: هـمکاران ما بـا سـعه  صـدر، کار خـود را انجـام می دهنـد و در شـب و روز در سـه شـیفت کاری فعال هسـتند کـه بتوانند رضایـت خداوند و رضایـت مـردم را بـه دسـت آورند.