استاندار البرز به مدیران تأکید کرد: بسترهای ابتدایی سرمایه گذاری را در استان فراهم کنند و با معرفی گزینه های سرمایه گذاری مطابق با سند چشم انداز سرزمینی استان،از پشت پنجره واحد، بدون دغدغه پذیرای ورود سرمایه گذاران باشند.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، با بیان این مطلب در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  گفت: سرمایه گذاران نباید گرفتار مقدمات کار در امر سرمایه گذاری شوند.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل پنجره واحد در استان افزود: ماهیت شکل گیری دفتر مرکز خدمات سرمایه گذاری و پنجره واحد نیز رفع موانع و جلوگیری از سنگ اندازی ها است.

استاندار البرز با بیان اینکه استقبال فراوانی برای سرمایه گذاری در این استان فراهم است تصریح کرد: از ابتدای ورود سرمایه گذار باید بسترها در مرکزی که بنام پنجره واحد نامیده شده است،با در نظر گرفتن چارچوب ها اعم از هایتک بودن طرح ها، کم مصرفی آب و عدم آلوده زایی، تنها گزینه های مورد نیاز ما در نقاط مختلف استان به سرمایه گذار اعلام شود.

طهائی با تأکید بر لزوم کاهش تعداد روزهای صدور مجوز سرمایه گذاری،گفت: خدمات دولت الکترونیک باید به جایی برسد که تمامی ارجاعات از دریچه پنجره واحد سرمایه گذاری به فوریت انجام شود.

 گفتنی است، این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، با محوریت بررسی مشکلات سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج و نحوه  ورود سرمایه گذار در حلقه دره،همچنین رفع موانع یکی از شرکت های دارویی خارجی انجام شد.