مکاری رضوانی گفت: مراکز نیکوکاری مرکز عاطفه و محبت است و اگر خانواده نیازمندی برای مشکلی به این مرکز مراجعه کرد ما باید حلقه اتصال بین این خانواده و خیر باشیم.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حسن مکاری رضوانی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری باید از ظرفیت ها و قابلیت های مردم محله استفاده کند، اظهار داشت: جوشش انفاق مردم، اتصال جیب های مردم به محرومین، تقویت و زنده نگه داشتن نیکوکاری از وظایف مشارکت های مردمی و مراکز نیکوکاری است.

وی خاطر نشان کرد: بدون اعتماد مردم اهداف مورد نظر تحقق نمی یابد و اگر می خواهیم سرمایه عظیم اجتماعی مردم را برای کمک به محرومان و مستمندان داشته باشیم باید اعتماد سازی کنیم و حرکت ما یک حرکت مفید باشد.