به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، "كریم زبیدی" معاونت بررسی طرح های منابع هیدروكربوری در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران، از افزایش حجم ذخایر هیدروکربوری کشور خبر داد و اظهار داشت: حجم ذخایر هیدروكربوری كشور با افزایش 14.16 میلیارد بشكه ای، از 137.01 میلیارد بشكه معادل نفت خام در سال 87 به 151.17 میلیارد بشكه معادل نفت خام در سال گذشته رسید كه این امر، نشان دهنده وضعیت مطلوب ذخایر هیدروكربوری كشور است.

معاون منابع هیدروكربوری مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی نفت، ادامه داد: توجه ویژه به بحث اكتشافات، به روزآوری مطالعات مخازن، بازنگری در تاسیسات فرایندی كه برای مایعات گازی اعمال شده و شفاف سازی برخی ابهامات موجود در ارتباط با حجم ذخایر، از مهم ترین عوامل افزایش حجم دخایر هیدروكربوری به حساب می آیند.

وی افزود: 14.16 میلیارد بشكه معادل نفت خام افزایش ذخیره با توجه به متوسط ضرائب بازیافت، مانند كشف یك مخزن عظیم با حجم ذخایر هیدروكربوری درجا به میزان 50 میلیارد بشكه معادل نفت خام است.

زبیدی، تهیه گزارش آمار ذخایر هیدروكربوری كشور و انتشار آن در قالب كتابچه را از مهم ترین مسوولیت های معاونت بررسی طرح های منابع هیدروكربوری اعلام و خاطر نشان كرد: این معاونت موظف است آمار هر سال را تا پیش از مهر ماه سال بعد از آن در قالب كتابچه آماده و منتشر سازد.