روزنامه تماشا نوشت:
مسعود ده نمکی در بخشهایی از گفت وگوی خود با روزنامه تماشا به انتقادات اخیر اکبر عبدی پاسخ داد .

ده نمکی گفت: به نفع اکبر عبدی نیست که بخواهم به اظهارات او جواب بدهم وبهتراست دراین زمینه چیزی نگویم .